Home

Världsturismorganisationen (UNWTO)

18.02.14 News
Printer-friendly version

Världsturismorganisationen UNWTO är ett FN-organ för främjande av ansvarsfull, hållbar och universellt tillgänglig turism.

UNWTO uppmuntrar tillämpningen av Global Code of Ethics for Tourism (Global etisk kod för turism), vars syfte är att maximera turismens bidrag till den samhällsekonomiska utvecklingen och minimera eventuella negativa effekter.

Inom UNWTO finns specialorganet Ethics and Social Dimensions of Tourism Programme (Programmet för turismens etiska och sociala dimensioner) som har till uppgift att främja ansvarsfull, hållbar och tillgänglig turism.

Med hjälp av bestämmelserna i Global etisk kod för turism inriktas programmet på frågor som skydd för underåriga. jämställdhet, tillgänglig turism, immateriella kulturarv, migration, reselättnader (i synnerhet för personer med hiv/aids), konsument- och företagsskydd samt främjandet av mänskliga rättigheter och icke-diskriminering.

Programmet samordnar dessutom verksamheten för World Committee on Tourism Ethics (Världskommittén för etisk turism) och World Tourism Network on Child Protection (Världsturismnätverket för skydd av underåriga).

IUL:s generalsekreterare är medlem i Världskommittén för etisk turism.