Home

Aqua Star, kontroller och en facklig ledare i fängelse

29.07.19 Feature
Utskriftsvänlig version

Ingen överträffar de normer som vi har fastställt för oss själva
Aqua Star


Det faktum att sociala kontroller, som på ytan syftar till att bedöma att underleverantören efterlever gällande miniminormer, ofta misslyckas är väl känt. Rana Plaza hade kontrollerats och fått intyg på att man följde de säkerhetsnormer som fastställts av detaljister som köpte varor från en byggnad som sedan förvandlades till en massgrav. IUL stöter med regelbundna mellanrum på slående kränkningar av de mänskliga rättigheterna i företag där kontroller intygat att de efterlevde högsta tänkbara standard.

Kontroller är företagens sätt att försvara sig mot att behöva ha direkta kontakter med facket vilket är deras skyldighet enligt det förfarande för genomlysning av mänskliga rättigheter som har införlivats med OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Förfarandet är klart: vad gäller rättigheterna på arbetsplatsen så kan man inte frånhända sig ansvaret till 100%. Företagen borde samarbeta med facket för att identifiera risker vad gäller kränkningar av mänskliga rättigheter, att förhindra att sådana förekommer och vidta avhjälpande åtgärder, när kränkningar av rättigheter trots allt förekommer. Men när de konfronteras med bevis för kränkningar reagerar företagen alltid genom att hävda, att allt är väl och att kontrollerna bevisar detta.

I många år har IUL lyft fram de kränkande metoder som förekommer vid skaldjursförädlingsföretaget Bumi Menara Internusa (BMI) i Lampung, Indonesien, där de anställda genom sin fackförening SPBMI har kämpat länge för att förbättra villkoren. BMI är storleverantör till ett stort antal skaldjursförädlingsföretag och detaljister, huvudsakligen i Nordamerika, och däribland Aqua Star. Aqua Star, liksom andra liknande företag, "förväntar sig" att dess leverantörer respekterar de mänskliga rättigheterna. För att hantera denna förväntning kräver Aqua Star "att leverantörerna med jämna mellanrum genomgår en social kontroll, som genomförs av en utomstående part, för att säkerställa att rättvisa löner, trygga arbetsvillkor och etiska principer gäller vid företaget i fråga."

Såvitt vi kan bedöma noterade kontrollen inte en viktig kränkning av mänskliga rättigheter när den fackliga ledaren vid BMI arresterades i maj i år på anstiftan av företaget och nu riskerar dömas till sex års fängelse, efter krav från företaget. Fackets sekreterare Reni Desmiria lämnade in ett falskt skolbetyg när hon sökte jobb som tillfälligt anställd vid företaget för åtta år sedan. Företaget hade inga problem med detta förrän Reni, efter sin föräldraledighet förra året, såg till att ett betydande antal anställda kom med i den obligatoriska sjukförsäkringen. Då skred företaget till handling för att få henne anhållen och ställd inför rätta. Myndigheterna förklarade, att Reni skulle kunna friges. BMI insisterar på att hon ska sitta kvar i fängelse och vill få henne dömd till maximistraffet.

IUL har informerat Aqua Star och andra BMI-kunder om detta och har betonat att de är ansvariga för att använda sina relationer med BMI för att sätta stopp för detta brutala missbruk av företagets makt för att krossa en facklig organisation. BMI utnyttjar det rättsliga systemet som är ökänt för att vara korrupt, i ett land med en historia av förtryck, för att förfölja och fängsla en facklig ledare. Aqua Star och andra företag som köper varor från BMI borde omgående ta itu med den brutala verklighet som ett sex år långt fängelsestraff för en mindre förseelse skulle innebära. Man borde också se närmare på vad det betyder för "förväntningarna". De är skyldiga att agera.

När IUL fick höra att en Aqua Star-kontroll skulle genomföras vid företagets fabrik i Lampung, rådde vi Aqua Star att man måste se till att kontrollörerna talade med de anställda och deras fackliga företrädare om man ville att kontrollen skulle vara trovärdig.

Kontrollörerna kom och gick utan att tala med de anställda eller deras fackliga företrädare. Företagsgenomlysning? Snabbt avklarat. Kontrollörerna satte kryss i rutorna. Och en modig facklig ledare riskerar nu sex års fängelse för att hon fick med de anställda i ett sjukförsäkringssystem som arbetsgivarna enligt lag är skyldiga att tillämpa.

Aqua Star förklarar att " Ingen överträffar de normer som vi har fastställt för oss själva" – vilket är en bra beskrivning av hur företag fortsäter att ensidigt själva avgöra hur långt deras skyldigheter i fråga om mänskliga rättigheter ska gå. IUL kommer att fortsätta att kämpa för Renis frigivning med alla till buds stående medel.