Home

Reglera tillsynsmyndigheterna? Förslag till nya åtgärder för godkännande av bekämpningsmedel i EU

19.02.19 Editorial
Utskriftsvänlig version

Kampanjen för att stoppa ett förnyat tillstånd för glyfosat i EU ledde aldrig till ett glyfosatförbud, men var en lysande framgång när det gäller att påvisa den agrokemiska industrins grepp om de tillsynsmyndigheter som har till uppgift att skydda folkhälsan och miljön. Kampanjens efterdyningar fortsätter.
I kölvattnet till avslöjandena i de så kallade Monsantodokumenten och kampanjer som effektivt kanaliserat allmänhetens ilska över EU:s farsartade tillståndsförnyelse av världens mest använda bekämpningsmedel inrättade EU-parlamentet i fjol ett särskilt utskott, PEST, för att undersöka rutinerna för godkännande av bekämpningsmedel för användning i EU. Utskottets rapport - som offentliggjordes i december 2018 och tillstyrktes av en överväldigande tvärpolitiska majoritet i parlamentet 16 januari - är en katalog över de många olika misslyckandena i tillståndsprocessen. Till exempel stödde sig tillsynsmyndigheten på industrins egna - opublicerade - säkerhetsbedömningar som visade på total avsaknad av bevis för toxicitet, stick i stäv emot de publicerade, kollegialt utvärderade oberoende studier som ledde till att världshälsoorganisationen WHO:s internationella centrum för cancerforskning klassificerade glyfosat som sannolikt cancerframkallande. Inte heller utfördes några tester under verkliga förhållanden, inga uppföljningsstudier gjordes, den kroniska toxiciteten negligerades och bristen på insyn var institutionaliserad. (Rapporten finns här och är värd att läsa i sin helhet.)
Bara timmar före omröstningen 16 januari släpptes resultatet av en studie (på engelska) som beställts av en koalition av EU-parlamentariker från socialdemokraterna, de gröna och europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster. Studien bekräftade att den säkerhetsbedömning som utförts av det tyska institutet för säkerhetsbedömning och som låg till grund för europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (EFSA) beslut att förnya tillståndet för glyfosat innehöll avsevärda mängder återanvänd, kopierad och inklistrad text från Monsanto. En talesperson för EFSA hävdade trots det att "EFSA har fullt förtroende för integriteten hos sitt riskbedömningsförfarande och sina slutsatser om glyfosat".
Med EU-institutionerna under allt hårdare press till följd av de många skandalerna nådde EU:s ministerråd och EU-parlamentet 11 februari en "provisorisk överenskommelse" om åtgärder för en väsentlig översyn av riskbedömningsförfarandet för produktgodkännanden i livsmedelskedjan, inklusive bekämpningsmedel. Om de nya rutinerna införs är det en betydande, preliminär delframgång för glyfosatkampanjen. De uppfyller visserligen inte PEST-utskottets rekommendationer - eller det europeiska medborgarinitiativets krav - men kan bli användbart för att befria tillsynsmyndigheterna ur bekämpningsmedelslobbyns stryptag.
Enligt förslaget till nya rutiner (se EU-kommissionens faktablad, på engelska) kommer det inte längre att vara möjligt för en tillverkare att ensidigt utse en rapporterande medlemsstat som bulvan för att begära tillstånd eller tillståndsförnyelser baserade på konfidentiella rapporter från industrin. Säkerhetsbedömningen ska fortfarande ombesörjas av den tillverkare som söker tillståndet, men rapporterna ska publiceras, tillgängliggöras och utsättas för granskning och överprövning.
Bland övriga åtgärder märks ändringar i EFSA-styrelsens rutiner, inklusive en ledningsroll för civilsamhälle, medlemsstater och EU-parlamentet. EFSA ges möjlighet att beställa egna riskbedömningsstudier, finansierade genom EU:s budget.
Detaljarbetet är avgörande och minsta lilla framstöt för utvidgad offentlig tillsyn kommer att mötas av häftigt motstånd, till exempel formuleringen av grunderna för överprövning av studier från industrin, definitionen av "intressenterna", fastställandet av "samrådsprocessen", säkrandet av insyn och uppföljning.
Den vidare reformprocess som föreslås begränsar sig inte heller till bekämpningsmedelstillstånd. Den preliminära överenskommelsen innehåller en översyn av den allmänna livsmedelslagstiftningen som kräver ändringar i åtta regelverk som rör specifika sektorer av livsmedelskedjan. Förutom bekämpningsmedel berörs även GMO:er, foder och livsmedelstillsatser, material avsedda att komma i kontakt med livsmedel och så kallade nya livsmedel - en kategori som omfattar alla livsmedel utan väsentlig konsumtionsbakgrund i EU före 1997, samt livsmedel som inbegriper ny produktionsteknik, till exempel kött eller mejeriprodukter som odlats i laboratorium). Men den fulla innebörden av åtgärdsförslagen är ännu större, eftersom EFSA:s rutiner för säkerhetsbedömning är snarlika dem som används av andra av EU:s vetenskapliga institutioner som förser tillsynsmyndigheterna med information, till exempel europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA.
Vad händer härnäst? EU-kommissionen kommer att överlämna specifika lagförslag till EU-parlamentet och medlemsstaterna, "under innevarande valperiod, d v s första halvåret 2019, för snabb tillämpning".
EU-kommissionen måste tvingas stå vid sitt ord och inte tillåtas gömma sig bakom medlemsstaterna, ett trick som den tidigare använt med stor framgång för att röja väg för ett förnyat glyfosattillstånd, trots kraftigt motstånd från allmänheten. Den försöker nu ta till samma fula knep än en gång för att förhala ett förbud mot de bekämpningsmedelsprodukter som decimerar beståndet av pollinerande insekter i Europa, och ge medlemsstaterna skulden för sin egen bedrövliga kapitulation inför den agrokemiska lobbyn.
Men EU-kommissionen har åtminstone medgett inflytandet från det europeiska medborgarinitiativet för ett förbud mot glyfosat, som samlade över en miljon underskrifter. Glyfosatkampanjen förde samman en mängd olika grupper från civilsamhälle, miljörörelse och fackföreningar. IUL och vår europeiska regionorganisation EFFAT var tidigt ute med att ställa sig bakom koalitionen Citizens for Science in Pesticide Regulation (på engelska). Tack vare allt detta engagemang kunde den politiska slagkraft byggas upp som ledde till att 77 procent av EU-parlamentarikerna godkände PEST-utskottets rapport.
En dörr har öppnats. Bekämpningsmedelslobbyn kommer att göra vad den kan för att slå igen den. Tiden är inne för att trappa upp våra insatser och på nationell, europeisk och internationell nivå mobilisera så brett som möjligt för ett omedelbart förbud mot de allra giftigaste jordbrukskemikalierna, för en målinriktad minskning av bekämpningsmedelsanvändningen och ett heltäckande stöd för en övergång till ett socialt och miljömässigt hållbart jordbruk.