Home

Beteendebaserade säkerhetsprogram underminerar arbetsmiljö och solidaritet

18.01.19 News
Utskriftsvänlig version

Många företag använder sig idag av program för beteendebaserad säkerhet. Därmed läggs arbetsgivarens ansvar för en bra och säker arbetsmiljö över på arbetstagarna, eftersom fokus hamnar på arbetstagarnas ”beteende” och inte på de riskfaktorer på arbetsplatsen som är källan till arbetsrelaterade olyckor, sjukdomar och dödsfall. Programmen underminerar de på facket baserade skyddskommittéerna och den arbetsplatssolidaritet som vilar på kollektiva förhandlingar.

IUL:s 27:a kongress godkände en motion för att motarbeta beteendebaserad säkerhet där IUL förbinder sig att bland annat utforma kurser för att utbilda arbetstagare om riskerna med detta tänkande.

Ett nytt policydokumentet med sammanfattning som tagits fram av IUL:s avdelning för livsmedelsförädling  beskriver i detalj de negativa effekterna av dessa program och förklarar hur arbetsmiljösystem som verkligen tryggar arbetstagarnas hälsa och säkerhet kan utvecklas och tillämpas.